Hier het programma in .pdf

Afdeling Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant

  

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  

Dronten

Ruimte voor Initiatief

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

Pagina

 

  3                                           Voorwoord van de voorzitter

  4        Hoofdstuk 1               Algemeen bestuur

  5        Hoofdstuk 2               Organisatie gemeentelijk apparaat

  6        Hoofdstuk 3               Openbare orde en veiligheid

  7        Hoofdstuk 4               Verkeer en vervoer

  8        Hoofdstuk 5               Economische zaken

  9        Hoofdstuk 6               Recreatie en toerisme

11        Hoofdstuk 7               Agrarische sector

12        Hoofdstuk 8               Onderwijs

13        Hoofdstuk 9               Cultuur, sport, natuur en groen

14        Hoofdstuk 10                         Milieu en duurzaamheid

15        Hoofdstuk 11             Sociale Zaken

17        Hoofdstuk 12             Volksgezondheid

18        Hoofdstuk 13             Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

19        Hoofdstuk 14             Financiën

20        Hoofdstuk 15             Dorpsontwikkeling


 

 

 Afdeling Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant

 

 

 

 

Voorwoord

 

Voor u ligt het VVD verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Hierin wordt aangegeven welke beleidsrichting de VVD afdeling Dronten voor ogen heeft.

De afgelopen vier jaar was Nederland in recessie. Ook in Dronten moesten moeilijke beslissingen worden genomen. De coalitie van VVD, CDA en Leefbaar Dronten. heeft deze uitdaging effectief opgepakt, waardoor lasten voor de burgers beperkt bleven en de dienstverlening op een aanvaardbaar niveau kon worden gehandhaafd.

Met dit resultaat in gedachten gaat de VVD dan ook vol vertrouwen de verkiezingen in.
Met een lijst gedreven en capabele kandidaten, enthousiaste leden die de campagne ondersteunen en een duidelijke visie verwoord in dit verkiezingsprogramma.

Namens de VVD leden,

 

Paul Zuurendonk

 

Voorzitter.

 

 1. Algemeen bestuur

  Inleiding
  De VVD gaat uit van een gemeentelijke overheid, die zich richt op de wettelijk verplichte taken én die zaken, die niet door de individuele burger te regelen zijn. Het gemeentelijk apparaat dient hierop ingericht te zijn. De gemeentelijke overheid houdt zich in principe alleen bezig met zaken die zich voor de voordeur afspelen.

  Minder bureaucratie
  De VVD is voor minder regels. Voor de gemeentelijke overheid moet het een automatisme worden om kritisch te zijn ten aanzien van die regels. En daar waar mogelijk regels af te schaffen. 
  De gemeente Dronten dient een digitaal meldpunt in te stellen, waarbij de Dronter burger melding kan maken van “overbodige gemeentelijke regelgeving”.

  Regiegemeente
  De VVD vindt dat de gemeente Dronten sneller stappen moet zetten op de weg naar regiegemeente. De gemeente bepaalt de doelen, op welke wijze deze doelen bereikt moeten worden en wat het mag kosten. De uitvoering wordt “extern” weggezet. Alleen wanneer de  gemeente deze werkzaamheden aantoonbaar goedkoper kan uitvoeren met behoud van kwaliteit , worden deze in eigen beheer uitgevoerd.
  De VVD blijft inzetten op een effectieve en efficiënte overheid. De gemeentelijke overheid is er voor de burger en niet andersom. De VVD wenst hier de scherpte in te houden door de in- en output van de gemeente Dronten tweejaarlijks af te zetten tegen een aantal vergelijkbare gemeenten.

  Bereikbaarheid en het openbaar bestuur
  De VVD gaat uit van een bestuur, dicht bij de Dronter burger. De inwoners van Dronten dienen serieus genomen te worden! Tijdige betrokkenheid bij grote projecten is essentieel. Het inzetten van een “burgerspreekuur” kan ook bijdragen aan de betrokkenheid van de burger. Aan betrokkenheid van de overheid met de samenleving kan invulling gegeven worden door middel van werkbezoeken aan wijken, ondernemingen en/of culturele instellingen.

  Ongedeeld Flevoland
  De VVD is van mening dat de aan de provincie Flevoland meegegeven taakopdracht(en) nog niet volledig zijn uitgevoerd. Ook heeft Flevoland als zelfstandige provincie een meerwaarde en daardoor nog steeds bestaansrecht. De VVD is daarom voorstander van het voortbestaan van een ongedeeld Flevoland.  Gemeentelijke herindeling
  Om de gedereguleerde taken van de Rijksoverheid aan de gemeentelijke overheid naar behoren uit te kunnen voeren is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Dronten werkt op verschillende beleidsterreinen samen met buurgemeenten en dat wil de VVD intensiveren. De VVD wil pas praten over een gemeentelijke herindeling als samenwerking met buurgemeenten onvoldoende uitkomst biedt om de gedereguleerde taken goed uit te kunnen voeren.
 2. Organisatie gemeentelijk apparaat

  Inleiding
  De VVD blijft inzetten op een klein kwalitatief goed gemeentelijk apparaat met lage apparaatskosten. Waarbij een vraaggerichte, doelmatige en doeltreffende dienstverlening én informatievoorziening voorop moet staan. De burger moet optimaal worden bediend. Waarbij ook transparant aangegeven moet worden wat die burger wel maar ook niet van de gemeente kan verwachten.

  Toegankelijkheid
  De VVD vindt dat de burgers in Dronten op een eenvoudige wijze toegang moeten krijgen tot de gemeentelijke diensten, door producten digitaal aan te bieden en via het inrichten van een Klant Contact Centrum volgens de “één balie” gedachte.

  Op e-mails van burgers dient binnen drie dagen gereageerd te worden. De gemeentelijke website dient in de top 50 van beste gemeentelijke websites te staan.

  Bezwaarschriften dienen per definitie binnen de wettelijke termijnen afgedaan te worden. Er dient een adequate klachtenregeling te zijn.

  Omvang
  De omvang van het ambtelijk apparaat dient klein en flexibel te zijn.
  Flexibel, waardoor snel ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen.

  Communicatie
  Er dient snel en adequaat gecommuniceerd te worden met de Dronter burger over besluiten, uitvoering van werkzaamheden én ontwikkelingen die voor de Dronter burger gevolgen hebben. In principe dient dat te geschieden via de website van de gemeente. Communicatie met inwoners van Dronten, die minder bedreven zijn in het gebruik van de moderne communicatiemiddelen, dient plaats te vinden via krant, brochures, etcetera.
 3. Openbare orde en Veiligheid

  Inleiding
  Openbare orde en veiligheid zijn bij uitstek overheidstaken. De VVD wil op dit terrein een krachtig en zichtbaar bestuur.

  Handhaving
  De VVD wil zo weinig mogelijk regels maar regels die we wel afspreken met elkaar moeten worden gehandhaafd. Prioriteit geeft de VVD aan het handhaven van regels die de veiligheid of het gevoel van veiligheid van de inwoners van de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant moeten waarborgen. De inrichting van het openbaar gebied moet zodanig zijn dat dit de handhaving van regels ondersteunt. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan verkeersregulerende maatregelen en aan de mogelijkheden om cameratoezicht in te zetten.
  Overlast moet in de kiem worden gesmoord. Met name groepen jongeren kunnen het subjectief gevoel van veiligheid ondermijnen. De VVD eist hier een zero tolerance beleid. Ouders van overlast veroorzakende jongeren moeten betrokken worden bij de oplossing van de problemen die hun kinderen veroorzaken.

  Preventie
  De VVD wil dat alle nieuwbouwprojecten voldoen aan het politiekeurmerk. De gemeente moet voorwaarden scheppen om bedrijfsterreinen efficiënt en effectief te kunnen beveiligen. Straatmeubilair moet ‘hufterproof’ worden gemaakt en er moet voldoende verlichting worden aangebracht op plaatsen waar ’s avonds veel voetgangers en of fietsers langskomen. In de omgeving van scholen en seniorencomplexen moeten verkeersregulerende maatregelen zorgen voor veiligheid voor kwetsbare groepen in het verkeer.

  Politie
  Naast een effectieve preventieve inzet van de politie pleit de VVD ervoor dat de politie met name wordt ingezet op de oplossing van misdrijven die een grote impact hebben op de persoonlijke levenssfeer van de inwoners van Dronten. Het gebruik van Burgernet ondersteunt de politie bij haar taak en kan het gevoel van veiligheid vergroten.

  Brandweer en ambulance
  Voor de brandweer en de ambulance gelden maximale aanrijtijden. De VVD wil dat de gemeente de aanrijtijden garandeert voor alle kernen. Ook het buitengebied van Dronten moet kunnen rekenen op adequate hulpverlening. Jaarlijks wordt geëvalueerd en er worden zo nodig maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de eisen.
 4. Verkeer en Vervoer

  Inleiding
  De VVD wil blijven investeren in een goede infrastructuur waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het buitengebied van de gemeente Dronten. De VVD onderkent als geen ander dat een moderne goede infrastructuur een basisvoorwaarde is voor economische groei.

  Parkeren
  Parkeren in de kernen van de gemeente Dronten blijft gratis. Gratis parkeren is van groot belang voor de economische activiteit in de kernen en houdt de lastendruk voor de burgers beperkt.

  Wegennet
  De N307 is een belangrijke verkeersader voor de gemeente Dronten. In de beoordeling van ondernemers om zich al dan niet te vestingen in Dronten of om hun bedrijf uit te breiden speelt de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen een grote rol. De VVD wil dat de gemeente Dronten in samenwerking met de provincie de N307 versneld opwaardeert.
  Het knooppunt Roggebotsluis belemmert een goede doorstroming van het verkeer op de N307. De VVD pleit op landelijk - en provinciaal niveau voor een goede oplossing van dit knelpunt. Ook wordt samenwerking met de buurgemeenten gezocht aangezien ook zij belang hebben bij een goede doorstroming van het verkeer.

  Vliegveld Lelystad
  De uitbreiding van vliegveld Lelystad is mogelijk gemaakt door een nieuw luchthavenbesluit. De VVD wil dat de inwoners van Dronten zo weinig mogelijk geluidsoverlast ervaren van het vliegveld. Met name de aanvliegroute en de hoogte van de vliegtuigen in de nabijheid van woonkernen is van belang. De VVD wil dat een strenge handhaving toeziet op de naleving van afspraken rondom de hoogte en de aanvliegroute. De gemeente speelt hierin een actieve rol. De VVD wil dat de er een meldpunt wordt inricht waar burgers hun klachten kwijt kunnen over geluidsoverlast veroorzaakt door vliegverkeer van en naar vliegveld Lelystad.

  Verkeersveiligheid
  De veiligheid in het verkeer moet worden gewaarborgd. Kinderen en andere kwetsbare weggebruikers moeten veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg. De VVD is geen voorstander van de aanleg van verkeersdrempels. Andere verkeersremmende maatregelen kunnen net zo effectief zijn. De VVD is van mening dat asociaal weggedrag hard moet worden bestraft. Meer verkeerstoezicht binnen de bebouwde kom kan daarom op de steun rekenen van de VVD.

  De verkeerssituatie rondom scholen heeft blijvende aandacht nodig. Met name halen en brengen van kinderen kan gevaarlijke situaties opleveren. Overleg met ouders en scholen moet er voor zorgen dat een optimale situatie wordt nagestreefd.

  Openbaar vervoer
  De VVD onderschrijft het belang van openbaar vervoer. Met de komst van de Hanzelijn is de Oost-West verbinding aanzienlijk verbeterd. Vanaf het station in Dronten ben je nu in ongeveer een uur in hartje Amsterdam en in ongeveer 20 minuten in het centrum van Zwolle. Om alle inwoners van de gemeente Dronten optimaal gebruik te kunnen laten maken van de Hanzelijn moet er een goede busverbinding tussen de kernen en het NS station zijn. De VVD blijft er bij de provincie op aandringen dat er hoogwaardig openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen wordt aangeboden.
 5. Economische Zaken

  Inleiding
  Werkende mensen en ondernemers zijn de motor van onze economie. De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor ondernemers. 

  Regeldruk
  Regel 1: “Minder regels”. De VVD wil ondernemers meer ruimte bieden door vergunningen waar mogelijk af te schaffen, samen te voegen of te vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.
  De VVD wil dat één wethouder verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk (programmawethouder). Deze wethouder spoort zijn/haar collega’s aan om de regeldruk in hun takenpakket te verminderen. De meest belastende regelgeving voor ondernemers komt echter van de Rijksoverheid. Daarom zal deze wethouder ook aandacht vragen van de Rijksoverheid om regelgeving voor ondernemers te beperken en te vereenvoudigen.

  Infrastructuur
  Ondernemers scheppen werkgelegenheid. De gemeente kan dat faciliteren door te zorgen voor de benodigde infrastructuur en kwaliteit van de woon/werkomgeving.


  Starters kunnen vanuit hun woonsituatie met hun bedrijf beginnen waardoor ze met geringe investeringen hun onderneming kunnen beginnen. Zolang de bedrijvigheid geen overlast veroorzaakt, kunnen woon- en werkfuncties in woongebieden naast elkaar blijven bestaan.

  Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Daarom wil de VVD ondernemers die willen investeren in energiebesparing en schone energieproductie faciliteren. De VVD ondersteunt het beleid van  de gemeente Dronten om ondernemers de ruimte te geven om windmolens in bestaande lijnopstellingen op te schalen (meer vermogen) en solitaire windmolens te saneren. Bestaande windmoleneigenaren moeten mee kunnen draaien in de grote lijnopstellingen als hun solitaire molen wordt gesaneerd.

  Naast de conventionele infrastructuur is een onderneming in grote mate afhankelijk van de zogenaamde digitale snelweg. Ook in het buitengebied van de gemeente is dit van groot belang. In samenwerking met provincie Flevoland wil de VVD de toegankelijkheid tot sneller internet in het buitengebied realiseren.

  Detailhandel
  De detailhandel heeft het moeilijk als gevolg van de economische crisis en de groei van het internetaanbod. De VVD signaleert daarom een toenemend risico van leegstand in de winkelcentra in de drie dorpen. Om het winkelaanbod in de winkelcentra te ondersteunen zal de VVD daarom geen detailhandel buiten de winkelcentra toestaan. Uitzondering hierop is detailhandel in volumineuze goederen zoals bouwmarkten en meubelzaken. 
  De VVD wil de winkeliers zo veel mogelijk ruimte geven om hun positie te verstevigen. Initiatieven van ondernemers moeten positief bekeken worden en daar waar mogelijk ondersteund. Daarbij hoort in ieder geval dat de gemeente geen extra beperkingen stelt aan openings- en sluitingstijden voor winkels ten opzichte van landelijke regelgeving. De voorkeur gaat hierbij uit naar een gezamenlijke invulling door winkeliers.
 6. Recreatie en Toerisme

  Inleiding
  Recreatie en toerisme zijn economische groeisectoren en voor de gemeente Dronten van groot belang. De VVD wil daarom de ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel zittende als nieuwe ondernemers bevorderen.  Uitbreiden recreatie en toerisme
  De VVD zal nieuwe initiatieven met een positieve insteek benaderen ook als die initiatieven niet in een bestaand bestemmingsplan passen. De VVD vindt dat de gemeente recreatie ondernemers met name moet ondersteunen in het realiseren van een goede bereikbaarheid van hun voorzieningen voor het publiek. 

  Recreatie ondernemers moeten ook in de natuur kunnen uitbreiden. Landelijke regelgeving vereist vaak natuurcompensatie, de VVD is bereid hiervoor naar oplossingen te zoeken.

  Mogelijke ontwikkeling
  Om recreatie en toerisme in de gemeente te bevorderen ziet de VVD als belangrijkste speerpunten:

  Fietspaden:
  a.         Aanleggen van meer fietspaden en fietsroutes, dit ook in samenwerking         met             Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provincie Flevoland.
  b.         Het maken van fiets- en wandelrondjes rond de kernen en in de dorpsbossen.           Deze dorpsbossen nog meer aantrekkelijk maken om te recreëren.
  c.         Biddinghuizen door een fietspad verbinden met de randmeren, Bremerberg en         de pier in het randmeer.
  d.         Het promoten en toegankelijk maken van onze fietsroutes door deel te nemen         aan het landelijk fietsknooppunten netwerk.

  Randmeren:
  e.         Zoveel mogelijk medewerking verlenen aan recreatie ondernemers voor de    verdere ontwikkeling van toeristische voorzieningen aan de Oostrand.
  f.          De VVD wil onderzoeken of er extra recreatiemogelijkheden in de bossen aan           de Oostrand kunnen komen.
  g.         Ontwikkelen van Ketelhaven tot nautisch knooppunt.
  h.         Aanleg van een dagrecreatie strandje bij Swifterbant aan de Ketelmeeroever.
  i.          Uitbreiding van de recreatie langs de randmeren met 'slecht weer        voorzieningen'.
  j.          Zorgen dat de randmeren optimaal geschikt blijven voor waterrecreatie door            het vrijhouden van wier van een zo groot mogelijk gebied.
  k.         Onze randmeren met stranden en bossen meer promoten.
  l.          Stimuleren van het vergroten van de hotel- en pensioncapaciteit.


 7. Agrarische sector

  Inleiding
  De agrarische sector is voor Dronten van groot belang. Veel inwoners van Dronten zijn voor hun inkomen afhankelijk van de werkgelegenheid die deze sector biedt. De VVD is trots op de resultaten die de agrarische sector in Flevoland en meer in het bijzonder in Dronten heeft bereikt. De agrarische ondernemers dragen zorg voor de productie van voedsel en siergewassen. Daarnaast zorgen agrariërs voor onderhoud van het landschap en de natuur. In het buitengebied van Dronten is er naast agrarische bedrijvigheid ook ruimte voor agrarisch gerelateerde ondernemingen.

  Schaalvergroting
  Door schaalvergroting zijn de agrarische ondernemers in Flevoland in staat een florerende bedrijfstak in stand te houden. De VVD vindt dat de gemeente schaalvergroting zo veel mogelijk moet faciliteren waarbij de belangen van andere gebruikers van het buitengebied niet uit het oog mogen worden verloren. 

  Erven
  Voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering moeten erven voldoende groot zijn. De VVD vindt dat het bestemmingsplan buitengebied voldoende flexibel moet zijn om uitbreiding van bestaande ondernemingen, die de landschappelijke kenmerken van het landschap niet aantasten, mogelijk te maken. Hierbij worden geen aanvullende eisen gesteld, bovenop de beperkingen uit het provinciaal omgevingsplan.

  Wegen
  De economische activiteit in het buitengebied zorgt voor steeds grotere  en zwaardere landbouwmachines. Ook het transport met zware  vrachtwagens op de wegen in het buitengebied is de laatste jaren toegenomen. De wegen in het buitengebied zijn niet in alle gevallen berekend op dergelijk gebruik. Daarom pleit de VVD er voor om de verbreding van de wegen in het buitengebied planmatig aan te pakken. Te beginnen met het aanleggen van bijvoorbeeld betonstroken langs die wegen waar de problemen het zwaarst zijn. 

  Onderwijs
  Een aantal agrarische onderwijsinstellingen zoals de Warmonderhof en de Christelijk Agrarische Hogeschool hebben een vooraanstaande positie verworven in Europa en daarbuiten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in de agrarische sector. De scholen zetten samen met andere agrarische instellingen Dronten op de kaart als agrarisch kenniscentrum. De waarde van deze scholen voor Dronten is groot en daarom moet de gemeente nauwe contacten me de scholen onderhouden om de ontwikkelingen die deze scholen door willen maken binnen de grenzen van de gemeente Dronten te kunnen faciliteren.
  De VVD wil in de komende raadsperiode bewerkstelligen dat ook op VMBO-niveau in Dronten een agrarische studierichting wordt aangeboden (VMBO-groen). 

  Intensieve veehouderij
  Intensieve veehouderij kenmerkt zich door het feit dat de veehouderij niet-grondgebonden is. De VVD wil het huidige beleid, waarin het staloppervlak is gemaximeerd tot 3.500 m2, handhaven.


 8. Onderwijs

  Inleiding
  De VVD vindt dat een divers en flexibel onderwijsaanbod gewaarborgd en waar mogelijk uitgebouwd moet worden en dat een vrije schoolkeuze een grondrecht is. Samenwerking met aanpalende beleidsterreinen, zoals jeugdzorg, bedrijfsleven en sport en cultuur dient verder vorm gegeven te worden. De schoolmuren bepalen niet de grens van het onderwijs! Daarnaast wil de VVD extra inzetten op talentonderwijs, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en een goede kwaliteit van het onderwijs.

  Brede schoolontwikkeling
  De VVD bepleit een verdere doorontwikkeling en implementatie van de brede school. Ontwikkelingskansen van het kind worden hierdoor vergroot en er wordt voorzien in een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang. De brede school dient ook echt in de breedte neergezet te worden om op die manier de toegevoegde waarde hiervan te optimaliseren. Dus met kinderopvang, welzijn, sport, cultuur en bibliotheek. Een verdergaand multifunctioneel maatschappelijk gebruik van schoolgebouwen zal door de VVD gestimuleerd worden.

  Voortgezet onderwijs
  Het studieaanbod van VMBO en MBO dient op elkaar te zijn afgestemd. Dit biedt extra door- en uitstroommogelijkheden. Een goede samenwerking en communicatie tussen die onderwijssoorten/scholen is daarbij van het grootste belang. Het aanbod van opleidingen moet aansluiten bij de behoefte. Om dit te borgen is periodiek overleg tussen de scholen en het bedrijfsleven essentieel. De gemeente heeft in dit proces een regierol.

  Talent onderwijs
  In het voortgezet onderwijs is met succes specifieke aandacht voor bovengemiddeld talent. Aansluiting hierop vanuit het basisonderwijs zal het rendement sterk vergroten. De VVD wil dat er meer gefocust wordt op jeugdige talenten.

  Passend onderwijs
  Scholieren met leerachterstand moeten waar mogelijk terecht kunnen binnen het reguliere onderwijs. Onderwijs voor zwak- en minder begaafden vervult een uiterste vangnet functie.

  Vroegtijdige schooluitval
  Vroegtijdige schooluitval dient voorkomen te worden. Tijdige signalering en tijdige actie richting leerling en ouders is hierbij essentieel. Een goede samenwerking tussen gemeente en school is hierbij een randvoorwaarde. De leerplichtambtenaar is in dit kader een belangrijke schakel
 9. Cultuur, sport, natuur en groen

  Inleiding
  De gemeente Dronten kent een hoogwaardig voorzieningen niveau. Om dit niveau te kunnen handhaven is bevolkingsgroei noodzakelijk. Deze komt voornamelijk tot stand doordat bedrijven en mensen zich in onze gemeente willen vestigen. De VVD wil investeren in cultuur, sport, natuur en groen en zo Dronten een aantrekkelijker vestigingsplaats maken.

  Cultuur
  Als onderdeel van De Meerpaal zorgt het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (CKV) er voor dat ook kinderen in contact worden gebracht met cultuuruitingen. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente ook in de komende jaren het CKV financieel blijft ondersteunen.

  De bibliotheken behoren tot de basisstructuur van onze dorpen en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het culturele leven in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Daarom is ook voor de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant het behoud van de bibliotheken essentieel.

  De VVD wil dat er voldoende budget wordt gereserveerd voor een verantwoord onderhoudsniveau van de gemeentelijke kunst. De VVD vindt dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn met het aanschaffen van nieuwe kunstwerken. Private ondernemers moeten worden gestimuleerd om kunstuitingen in de openbare ruimte te organiseren en daarbij ondersteuning van de gemeente krijgen.

  De gemeente Dronten is erg jong. Toch kent ook onze gemeente de nodige cultuur historie. Deze historie dient waar mogelijk bewaard te blijven. De VVD ondersteunt hiertoe het samenstellen van een monumentenlijst, zodat gericht kan worden gewerkt aan het behoud van ons erfgoed.

  Sport
  De VVD benadrukt de maatschappelijke betekenis van sport en sportbeleid. Sport bevordert de volksgezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing en bevordert sociale integratie. Sport levert ook positieve economische effecten, vormt van jongs af aan normen en waarden ('fair play'), activeert mensen en voorkomt criminaliteit. Projecten ten behoeve van doelgroepen als jongeren, ouderen, gehandicapten en de scholierensport vormen volgens de VVD een belangrijke schakel in de algemene sportstimulering
  De zwembaden behoren tot de basisstructuur van onze dorpen en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, veiligheid en volksgezondheid. De VVD vindt het noodzakelijk dat de gemeente deze basisstructuur op peil houdt.

  Natuur en Groen
  De dorpskernen van Dronten hebben een groen karakter. Mede daardoor is Dronten een aantrekkelijke woonplaats. Dat groene karakter wil de VVD absoluut behouden. Het aangezicht van het dorp wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het onderhoud van het openbaar groen. De VVD is van mening dat met het huidige budget het gewenste niveau van het groenonderhoud gerealiseerd moet kunnen worden.
  De dorpsbossen moeten meer geschikt worden gemaakt voor dagrecreatie. Net als bij de metamorfose van het Wisentbos, is een brede inspraakronde hierbij wenselijk. De VVD wil blijven investeren in de dorpsbossen zodat het woonklimaat van de drie kernen aantrekkelijk blijft.

10. Milieu en duurzaamheid

Inleiding
Het milieu- en duurzaamheidbeleid moet een goede en evenwichtige mix zijn van idealisme en realisme. Alle initiatieven op dat gebeid dienen daaraan getoetst te worden. De gemeente toont daarbij duurzaam leiderschap, gericht op samenwerking met de samenleving. Om het bedrijfsleven te stimuleren betrokkenheid te tonen bij thema’s als milieu, duurzaamheid en fair trade, wordt door de gemeente een prijs voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ingesteld .

Duurzaamheid
De nota Duurzaam Dronten is leidend voor de door de gemeente Dronten te behalen doelstellingen op het gebeid van duurzaamheid. Deze nota dient tweejaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd te worden.

Milieu
Gemeentelijke milieuregelgeving moet aansluiten op de landelijke regelgeving.  Alleen daar waar we door verdergaande regelgeving specifieke kwaliteiten van Flevoland voor Dronten kunnen behouden, is dat bespreekbaar.

Vervuiling
De VVD vindt dat gebruikers van openbare ruimte en beheerders van terreinen aangesproken dienen te worden op hun eigen verantwoordelijkheid. De VVD gaat hierbij uit van een “zero tolerance” beleid, waarbij het basisprincipe is dat de vervuiler betaalt.

11. Sociale Voorzieningen

Inleiding
Ieder mens moet mee kunnen doen in de samenleving. Welzijn is de, voor iedereen unieke, balans tussen gezondheid, sociale relaties, carrière, inkomen en zingeving. Goede welzijnsvoorzieningen in de buurt, houden mensen langer uit de zorg. Ze dragen bij aan een veilige leefomgeving en ondersteunen mensen op weg naar een zelfstandig bestaan. Welzijnsvoorzieningen en beroepskrachten zijn er om mensen te helpen en te stimuleren, niet om te betuttelen. Het beleid moet gericht zijn op bevordering van zelfredzaamheid van de inwoners, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van hun woonomgeving.

De VVD is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Het uitgangspunt dat de VVD hanteert is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat. Omdat de gemeenten hiervoor minder middelen ter beschikking krijgen zal het beschikbare budget ten volle dienen te worden benut, maar zal het ook tegelijk als taakstellend moeten worden gezien. Er moet dus kritisch gekeken worden welke voorzieningen nodig zijn.

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit, en heeft daardoor een rol in het ondersteunen van mensen om volwaardig mee te doen aan de samenleving. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het compensatiebeginsel in de WMO gaat uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Dit is voor de VVD een cruciaal uitgangspunt. Immers, je hebt dan misschien een beperking, je bent niet je beperking. Mensen met een beperking willen ook zelf zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen. Het beleid van de gemeente moet er op gericht zijn om dat mogelijk te maken. Het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven willen we daarom ondersteunen.
De VVD vindt dat binnen de beschikbare financiële middelen moet worden gestreefd naar een zo compleet mogelijk hulp/zorg aanbod. De gemeente moet toezien op de beschikbaarheid en toegankelijkheid. Maatwerk dient steeds het uitgangspunt te zijn, ook bij eventuele 
voorafgaande indicatiestelling. Subsidie aan welzijnsorganisatie(s) dient afhankelijk te zijn gesteld aan te behalen resultaten.

De VVD is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. De gemeente krijgt van het Rijk een grotere rol in de zorg voor kwetsbare doelgroepen omdat gemeenten dichter bij de burger staan en daarom beter weten wat nodig is en omdat gemeenten deze zorg efficiënter kunnen organiseren dan de hogere overheden

Bijstand
Mensen die geen betaalde baan kunnen verwerven moeten worden ondersteund in hun levensonderhoud als ze daar zelf de middelen niet voor hebben. Mensen krijgen bijstand maar in ruil daarvoor vraagt de VVD waar mogelijk iets terug te doen voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Als mensen zich daarvoor onvoldoende inzetten, de taal niet leren of frauderen, passen sancties. Zo voorkom je sociaal isolement.

Re-integratie is erop gericht dat mensen blijvend aan het werk gaan. Om dit te realiseren wil de VVD de re-integratietrajecten continu blijven beoordelen op kosten en baten. Daarbij wordt gestreefd naar voorzetting van toeleiding naar werk en realiseren van uitstroom naar werk door inzet van reeds bestaande re-integratie trajecten die zich hebben bewezen, zoals verloning, werkstages en loonkostensubsidies. Het daarbij betrekken van werkgevers is van groot belang, omdat werk niet alleen een doel is, maar omdat werk ook bijdraagt aan zelfredzaamheid. De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren wil de VVD beperken.

Er blijft altijd een groep voor wie betaald werk een stap te ver is. Voor hen zal het vangnet blijven bestaan. Jongeren kunnen leren of werken. Er is genoeg te doen in de samenleving.

Jeugd en jongeren
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. De VVD vindt het belangrijk dat jongeren de mogelijkheid hebben om zich aan te sluiten bij sportverenigingen omdat dit de sociale cohesie bevordert. Daarvoor heeft de gemeente Dronten de laatste jaren een apart budget gereserveerd. De VVD wil dat dit participatiebudget blijft bestaan.

Bij het jeugdbeleid dient de nadruk vooral te liggen op preventie en het vroegtijdig onderkennen van problemen. Door het tijdig in te grijpen en verbindingen te leggen met andere levensdomeinen (zoals school en sociaal netwerk) verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van het kind en een gezin, maar bespaart het de samenleving ook geld. 
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind(eren). Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkelingen van talenten en maakt jongeren tot verantwoorde burgers.


12. Volksgezondheid 

Inleiding
Jongeren, ouderen en zorg behoevenden hebben onze blijvende aandacht en hulp nodig. Daar waar mensen niet zelfredzaam kunnen zijn, of hun sociale netwerk onvoldoende is, heeft de gemeente een rol om ondersteuning te bieden.

Zelfredzaamheid
De VVD wil dit vorm geven door de zelfredzaamheid van mensen zoveel mogelijk te stimuleren en alleen ondersteuning te bieden aan mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren.
Zelfredzaamheid kan gestimuleerd worden door initiatieven, zowel particulier als van scholen, verenigingen, jeugdzorg en ouderenzorg te stimuleren. Multi Functionele accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten kunnen hierbij een belangrijke functie vervullen zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor kan de inzet van individuele zorg worden beperkt.

Efficiency
Efficiency kan bereikt worden door het principe "één gezin, één hulpverlener, één plan" toe te passen. De gemeente dient hierbij de regierol te nemen om er voor te zorgen dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag centraal staat. De VVD vindt dat dit het beste bereikt kan worden door bij de contractering van zorgaanbieders samenwerking en efficiency centraal te stellen. De inzet van de VVD is dat dit leidt tot minder uitgaven van de gemeente aan bureaucratie en overhead.

Ouderen
Door de vergrijzing zal de zorgvraag van ouderen verder toenemen. De VVD wil ook in Biddinghuizen en Swifterbant zorgcentra realiseren zodat bewoners in de dorpen kunnen blijven wonen, ook als zij meer ondersteuning nodig hebben. Bij voorkeur dienen deze zorgcentra gecombineerd te worden met multifunctionele accommodaties.

Jongeren
De VVD vindt dat er nog niet genoeg te beleven is voor jongeren in Dronten. De VVD vindt dat er ruimte is voor meer uitgaansmogelijkheden voor de jeugd in de gemeente Dronten. Daarom zal de VVD ondernemers die kansen zien in deze markt zoveel mogelijk faciliteren om hun plannen te realiseren.

Minder validen
De toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandicapten moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Ook bij de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur moet hiermee rekening worden gehouden.


13. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Inleiding
De Gemeente Dronten heeft een uitgestrekt grondgebied waar de komende jaren veel ontwikkelingen plaatsvinden. Daarom vindt de VVD een samenhangende visie inzake die ontwikkelingen belangrijk. 

Ruimtelijke ordening
De VVD vindt dat de gemeente een helder ruimtelijk beleid moet formuleren met actuele bestemmingsplannen die regelmatig worden herzien. Er moet een meerjarig plan aanwezig zijn dat aangeeft in welk jaar en tegen welke kosten een bestemmingsplan wordt herzien.
Een bestemmingsplan moet rechtszekerheid bieden, maar ook flexibiliteit, zodat er ruimte is voor voortschrijdend inzicht in gewenste ontwikkelingen en voor kleinere planafwijkingen. De gemeente dient bij vergunningaanvragen geen zwaardere eisen te stellen dan de wet voorschrijft en alle procedures moeten binnen de wettelijke termijnen worden doorlopen

De gemeente Dronten kenmerkt zich door het open polder landschap. Naast de ontwikkeling van de drie dorpen, wil de VVD het open karakter van het zogenaamde buitengebied behouden.

De gemeente beschikt over voldoende mogelijkheden om zowel de ruimtelijke inpassing en kwaliteit, als veiligheid en voorkomen van hinder voor omwonenden te waarborgen. De VVD vindt daarom dat het gebruik maken van de welstandscommissie kan worden afgeschaft

Volkshuisvesting
Wonen
Om de gemeente Dronten een aantrekkelijke woonplaats te laten blijven moeten we het voorzieningenniveau van de drie kernen ten minste in stand houden. Daarom is de groei van het aantal inwoners van de gemeente noodzakelijk. Voor de kernen Dronten en Biddinghuizen geldt dat daar nog voldoende groeimogelijkheden zijn op bestaande woningbouwlocaties. Voor de kern Swifterbant geldt dat er snel een uitbreidingslocatie moet worden aangewezen die aantrekkelijk is voor particulieren en projectontwikkelaars om te ontwikkelen en waar ook draagvalk voor is onder de bevolking van Swifterbant. 

De VVD is voorstander van particulier opdrachtgeverschap, individueel of in grotere verbanden. De gemeente dient daarbij wel transparante stedenbouwkundige randvoorwaarden aan te geven. Van de totaal te bouwen nieuwbouwwoningen wordt minimaal 30% in particulier opdrachtgeverschap uitgegeven.

 

De gemeente moet in samenwerking met de woningbouwvereniging zorgen voor een goede hoeveelheid betaalbare (huur)woningen. De VVD wil maximaal 25% sociale huur- en koopwoningen realiseren.


Welstand
De VVD heeft het aantal welstandregels drastisch weten te verminderen. Het welstandbeleid van de gemeente Dronten voldoet aan de criteria die we daar als VVD aan stellen. Waar we als VVD wel in willen snoeien is de onnodige regels die zijn opgenomen in bestemmingsplannen.


14. Financiën

Inleiding
De VVD vindt dat de gemeente betaalbaar moet zijn en blijven, gekoppeld aan een lage belastingdruk voor de burger en de ondernemer. Er moet zuinig omgegaan worden met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. En geen lasten doorschuiven naar volgende generaties.

Voor de kosten van de bedrijfsvoering wordt de nullijn gehanteerd. Het thans beschikbare bedrijfsvoeringbudget is, na aftrek van de nog te realiseren ombuigingen voor de komende jaren, taakstellend. Toename van de personele kosten is alleen verdedigbaar wanneer  dit gerelateerd is aan taakoverdrachten van het Rijk.

Kritisch volgen
Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom moet er voortdurend worden gekeken of die middelen ook efficiënt worden aangewend. De VVD wil daarom ieder jaar een doorlichting van een kwart van de begroting, waarbij getoetst wordt of de benoemde activiteiten en doelen nog een meerwaarde hebben voor de gemeente Dronten.


Geen extra belastingen
De VVD wil een onderzoek naar de mogelijkheden  van het terugbrengen van het aantal belastingen. Het invoeren van nieuwe belastingen is voor de VVD niet aan de orde. Ook in de komende Raadsperiode zal parkeren “vrij” blijven en zal er dus geen parkeerbelasting ingevoerd worden.

Grondbedrijf
Het Grondbedrijf verkeert in financieel zwaar weer. De VVD wil de daarmee samenhangende financiële pijn ook direct in de respectievelijke jaarstukken opgenomen zien. Waardoor grondexploitaties voor de toekomst ontdaan worden van financiële ballast uit het verleden. Doorschuiven van deze lasten naar de toekomst is geen optie.


15. Dorpsontwikkeling

Inleiding
Het behoud van de basisvoorzieningen in de kernen Biddinghuizen en Swifterbant staat onder druk. Groei van het inwoneraantal zal nodig zijn voor het in stand houden van de basisvoorzieningen. Daarom is de VVD voorstander van voldoende aanbod van nieuwbouw voor deze kernen, maar dit moet wel aansluiten op de vraag uit de markt. 

Winkelcentra
Met de bouw van het winkelcentrum "Suydersee" heeft het centrum van Dronten een goede  uitstraling  gekregen. Het aangrenzende " Redeplein" is opnieuw ingericht, maar er wordt nog niet optimaal gebruik van gemaakt. Daarom pleit de VVD voor meer ruimte voor activiteiten op het Redeplein, zoals in de notitie "De Rede bruist" is verwoord.
De VVD wil samen met winkeliersvereniging kijken hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingepast in het centrumgebied. Samen met winkeliers en horecaondernemers in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen moeten randvoorwaarden voor attractieve winkelpanden en horeca passend bij de huidige tijd gerealiseerd worden.

Multifunctionele accommodaties
De VVD is voorstander van multifunctionele accommodaties zodat verschillende voorzieningen in één gebouw ondergebracht kunnen worden waardoor op kosten kan worden bespaard. Als in de dorpen op een moment nieuwbouw van maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk is, dient het perspectief van een multifunctionele accommodatie goed te worden onderzocht. Met name voor Biddinghuizen en Swifterbant kan dit bijdragen aan het in stand houden van het voorzieningenniveau.

Centrum voorzieningen
De VVD vindt dat de centra van de drie dorpen het kloppende hart van de gemeenschap moeten zijn. Daarvoor zijn zowel maatschappelijke als commerciële voorzieningen nodig. 

In de visie van de VVD moet het mogelijk zijn om de gehele levensloop van jong tot oud in een dorp door te maken. Daarvoor moet het hele spectrum van zorg en ondersteuning, van kraamzorg tot ouderenzorg, in de dorpen aangeboden kunnen worden. En moet ook de noodzakelijke huisvesting voor alle leeftijdsgroepen aanwezig zijn. (levensloopbestendig) 

Door in de centra zoveel mogelijk voorzieningen te combineren kunnen de mogelijkheden om dit te realiseren worden vergroot. Daarom is de VVD voorstander van multifunctionele accommodaties zodat verschillende voorzieningen in één gebouw ondergebracht kunnen worden waardoor op kosten kan worden bespaard. Als in de dorpen op een moment nieuwbouw van maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk is, dient het perspectief van een multifunctionele accommodatie goed te worden onderzocht. In Biddinghuizen is al een eerste stap gezet met de ontwikkeling van het MFG (multifunctioneel gebied). Ook voor Swifterbant willen we een dergelijke ontwikkeling vorm geven.

De winkelcentra zijn de belangrijkste commerciële voorzieningen die in elk dorp nodig zijn om in ieder geval in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. De VVD wil daar waar nodig ondernemers zoveel mogelijk de ruimte bieden om aantrekkelijke winkelvoorzieningen te realiseren en in stand te houden.

 

 

Afdeling Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid